top of page
Zoeken
  • Pieter den Besten Projectleider Agenda

Agenda IJsselmeergebied 2050


Vorig jaar, van mei tot september is er een grote oogst aan ideeën, ambities en plannen opgehaald voor het IJsselmeergebied. De uitgebreide verslagen en het synthesedocument zijn allemaal na te lezen op de website www.agendaijsselmeergebied2050.nl We zijn echter niet klaar! Ook dit jaar willen we graag weer uw betrokkenheid vragen bij het vervolgproces. De eerste dag om dit vervolg in een brede opzet op te pakken is 20 april. Deze mail is dan ook bedoeld als een ‘save the date’ voor die bijeenkomst.

Inmiddels hebben ook de provincies bestuurlijk commitment uitgesproken voor Agenda IJsselmeergebied 2050. We gaan in 2017 dus verder met een verbrede basis! Naar aanleiding van een advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) over de verdere aanpak maken we gebruik van de lagenbenadering van de ruimtelijke ordening. Daarbij maken we onderscheid tussen: Laag 1: systeemlaag Laag 2: netwerklaag Laag 3: gebruikslaag Via die lagen willen we een verdiepingsslag maken om de dominante opgaven en de actoren beter in beeld te krijgen.

De systeemlaag staat voor ondergrond. Het gaat hierbij om de waterstaatkundige samenhang van het IJsselmeergebied en daarnaast ondergrond in de vorm van een ecologisch gezond watersysteem (vandaar systeemlaag). Inmiddels is een werkgroep aan de slag met het verzamelen van bespreekpunten en gaat hierover met u in gesprek op 20 april. We blikken dan ook terug op de oogst van de dialogen in 2016.

Hetzelfde doen we voor de netwerklaag. Hier zien we als de dominante opgave die van de energietransitie, met als sturend element de energie-infrastructuur. De cruciale vraag is hoe het energie-grid in het IJsselmeergebied er uit moet komen te zien. Daarnaast zijn in deze laag de havens en de (recreatie)vaarroutes belangrijke aandachtspunten. Ook hiervoor is een werkgroep aan de slag, die op 20 april uw bijdrage vraagt, en daarbij ook terugkijkt op de oogst van de dialogen in 2016.

De gebruikslaag kent haar eigen opgaven, bijvoorbeeld om rond het gebied een goed leef- en vestigingsklimaat te creëren. Het is nuttig om juist vanuit deze laag ook te kijken naar de (gewenste) ontwikkelingen in de systeem- en netwerklaag. Zo kijken we integraal naar het gebied. Vandaar uit maken we de integratiestap, met als producten een integraal perspectief 2050, en de bijhorende uitvoerings- en kennisagenda’s. De provincies doen op dit moment voorwerk in de vorm van een interprovinciale agenda: een strategische agenda die een integraal beeld geeft van de noodzakelijke en gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het IJsselmeergebied. Op 20 april kunt u ook hieraan uw bijdrage leveren. En daarnaast willen we samen met u kijken naar een goed ontwerpproces voor de afronding van de agenda IJsselmeergebied 2050.

Wilt u meer informatie over de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050? Stuur dan een e-mail naar:


25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page