top of page
Zoeken
  • Tom Buijse

Ruimte voor de Beek


Aankondiging Symposium: Ruimte voor de beek, kansen voor integraal beekherstel met de nieuwe omgevingswet. 21 september 2017.

Een beek bestaat bij de gratie van haar omgeving. Ze is een onlosmakelijk onderdeel van een groter geheel. Hoe wij als mens deze omgeving gebruiken is dus ook erg bepalend voor de beek.

De afgelopen jaren blijkt dat het lastig is om alle gewenste doelstellingen van het waterbeheer voortkomend uit de KRW of N2000 te realiseren op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. De opgave om ook in te spelen op toekomstige klimaatverandering komt daar nog bij.

Integraal werken is daarvoor nodig , waarbij afstemming van sectoren in planning en ruimte een grotere slagingskans heeft door verschillende maatschappelijke doelen in tijd en ruimte te combineren. De komende implementatie van de Omgevingswet door provincie, gemeenten en waterschappen biedt daartoe een kans. Die gaat immers uit van een integrale aanpak en geeft tal van belanghebbenden gelegenheid tot input.

Bij de implementatie van de Kaderrichtlijn water zijn voor de aangewezen oppervlakte- en grondwaterlichamen wel specifieke doelen vastgesteld, maar niet voor de overige kleinere oppervlaktewateren. Nu komen ook die overige wateren en daarmee de haarvaten van het watersysteem aan bod.

Vandaar dat het platform Beek- en Rivierherstel op 21 september een dag in Brabant organiseert.

Op deze dag en onder leiding van gastheer Peter Glas, Watergraaf van Waterschap de Dommel, streven we 3 doelen na:

1. Zicht krijgen op hoe de processen lopen in verschillende provincies, 2. Zicht krijgen op de (on)mogelijkheden om in visies en plannen conform de opgaven uit de Omgevingswet de ruimtelijke component van beekherstel te borgen en 3. Zicht krijgen op de noodzaak om t.b.v. beekherstel het begrip van het ecologisch en hydrologisch systeem ook in ruimtelijke zin - 3-dimensionaal – te doorgronden; van beek- naar beekdalherstel.

We gaan ook het veld in en verwachten belangstellenden en vertegenwoordigers van diverse stakeholders zowel publiek als privaat - uit het water- en ruimtelijk domein, van de kennisinstellingen en de uitvoerende partijen.

Meer informatie en het concrete programma wordt later bekend gemaakt.

Met vriendelijke groeten, Tom Buijse

Dr. A.D. Buijse, Specialist Ecology DELTARES Afdeling Waterkwaliteit & Ecosystemen / Department of Freshwater Ecology & Water Quality

06 23 87 93 81

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page